Haarlem, the Netherlands
+31 (0)23 208 40 13
info@dermatools.nl

Algemene Voorwaarden Winkel

Leverancier van High-end praktijk apparatuur & Beauty producten.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Art. 1 – Toepasselijkheid

Art. 2 – Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

Art. 3 – Prijzen

Art. 4 – Betaling

Art. 5 – Levering en leveringstijd

Art. 6 – Ruilen en herroepingsrecht

Art. 7 – Eigendomsvoorbehoud

Art. 8 – Garantie en aansprakelijkheid

Art. 9 – Overmacht            

Art. 10 – Intellectuele eigendom

Art. 11 – Persoonsgegevens

Art. 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Art. 13 – Links

Art. 14 – Uw rechten

Art. 1 – Toepasselijkheid

1.            Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle aangegane overeenkomsten.

2.            Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.

3.            Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

4.            Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door ons ingestemd is.

5.            De internetsite van onze webwinkel richt zich uitsluitend op de Nederlandse en Belgische markt.

6.            Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ons in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

7.            Wij behouden ons het recht deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.

8.            Door het gebruik van de internetsite van ons en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

9.            De eindgebruiker stemt in de bijsluiter bij ieder bijpassend product volledig te hebben gelezen. De eindgebruiker heeft voor de aankoop van onze producten goedkeuring gehad van een arts om deze middelen zonder bezwaar te mogen gebruiken.

Art. 2 – Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

1.            Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar of telefonisch, of per E-mail, of via onze site zelf gemaakt.

2.            Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

3.            Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een factuur aan de Koper is overhandigd per e-mail of post is verzonden naar het door Koper opgegeven emailadres of hoofd adres. Bij inschrijving van een cursus is de koper akkoord gegaan met met de overeenkomst en dient het cursus of factuurbedrag bedrag 100% te voldoen. De koper is het cursus of factuur bedrag 100% verschuldigd aan Dermacademy – Dermatools mits anders omschreven op factuur. Het cursus bedrag dient voor aanvang cursus te zijn voldaan mits anders schriftelijk overeengekomen voorgaande aanvang cursus. Bij akkoord op de offerte zijn de wettelijke regels van toepassing en is de koper verplicht tot afname en betaling factuur.

4. Producten op bestelling

Indien er een product op bestelling plaatsvind ontvangt u eerst een offerte, na mondelinge of schriftelijke goedkeuring goedkeuring van de offerte ontvangt u de factuur. Producten op bestelling kunnen niet geannuleerd of retour worden gestuurd. Deze producten vallen buiten het herroepingsrecht. Bij akkoord op de offerte gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden.

3.1 Annulering

Annulering bestelling

Mocht u de bestelling willen annuleren voor dat het product aan u is geleverd krijgt u het bedrag terug als tegoed. Producten op bestelling met vooraf gestuurde offertes kunnen niet worden geretourneerd of worden geannuleerd.

Bij annulering van een opleiding of cursus bent u alsnog het cursus bedrag verschuldigd aan de academie. In geval van annulering kunt u ten alle tijden in overleg een nieuwe cursus of opleidingsdatum aanvragen.

In geval van onvoorzienbare situaties zoals bijv. het overlijden van een naaste, ernstig medische klachten, besmetting of (vermoedelijke) besmetting van het COVID-19 virus kunnen wij per uitzondering besluiten het factuur bedrag te crediteren. U krijgt hierbij wél de mogelijkheid op terugbetaling. Het factuur bedrag ontvangt u terug op uw rekening binnen 8 – 10 werkdagen. Voor alle annuleringen “van welke aard dan ook” brengen wij ten alle tijden een bedrag van €25,- materiaalkosten en €50,- reserveringskosten per geboekte persoon per geboekte dag in rekening.

4.            Koper en verkoper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van onze webwinkel zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.

5.            Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Onze webwinkel garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Art. 3 – Prijzen

1.            Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.

2.            Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding of zolang de voorraad strekt. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.            De Koper is de prijs verschuldigd die wij in onze webwinkel bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door onze webwinkel worden gecorrigeerd.

4.            Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.

Art. 4 – Betaling

1.            Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: via vooruitbetaling, factuur, of iDeal. Onze webwinkel kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via een schriftelijke mededeling via onze webwinkel.

2.            In het geval dat er een betalingstermijn is afgesproken door ons geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

3.            Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de extra kosten altijd voor rekening van koper.

4.            Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betaling-)verplichtingen heeft moeten maken.

5.            In geval van niet-tijdige betaling zijn wij bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen. Eveneens gaat u akkoord indien u niet betaald dat u opgenomen wordt in de rubriek oplichting van deze site.

6.            Wij zijn niet verplicht producten te verzenden tot en met het punt waarop het geld is bijgeschreven op onze rekening en wij dit kunnen bevestigen.

Art. 5 – Levering en leveringstijd

1.            Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streven wij ernaar om bestellingen indien op voorradig binnen 1 à2 werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Onze webwinkel kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen gecrediteerd.

2.            Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.

3.            Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

4.            Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over, op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd of zijn verzonden en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.

5.            Klant verklaart volledig op de hoogte te zijn hetgeen in de klantenservice is mede gedeeld betreffende het risico van de verzending, met of zonder track en trace code. De klant stemt in dat zodra onze webwinkel de producten heeft verzonden, wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk kunnen worden gehouden voor verdwijning of diefstal.

6.            Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Art. 6 – Ruilen en herroepingsrecht

1.            De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd producten die tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper. Indien de consumentkoper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt onze webwinkel zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consumentkoper betaalde aankoopbedrag minus de gemaakte verzendkosten.

•             duidelijk persoonlijk van aard zijn;

•             B door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; Hygiene/wegwerp artikelen, Fillers en vloeistoffen Speciaal bestelde artikelen die per offerte zijn aangeboden, naaldmodules, apparatuur, spare -parts ongeacht ongeopend kunnen niet geretourneerd worden.

•             snel kunnen bederven of verouderen;

•             van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur indien koper hun verzegeling heeft verbroken;

•             van kranten en tijdschriften.

2.            De klant stemt in dat indien de strip is geopend, om welke redenen dan ook, alle retournering rechten evenals garantierechten per direct komen te vervallen. Met uitzondering van de niet retourbare producten zie punt B hierboven.

3.            Indien de consumentkoper een zending per rembours heeft besteld zal indien deze wordt geweigerd de verzendkosten en de rembourstoeslag en administratiekosten separaat in rekening worden gebracht.

Bij retour of annulering van uw bestelling ontvangt u hier een tegoed bon/credit van Dermatools voor, wij geven in geen gevallen geld terug. Indien een retourzending is gedaan bewaar dan uw retour zend bewijs goed. Als wij de producten hebben ontvangen zullen wij uw tegoedbon/code opsturen. Deze code is onbeperkt geldig en kan op alle producten/apparatuur in de webshop of Academy worden verzilverd. Bij alle bestellingen rekenen wij een handeling toeslag
van €10,- per bestelling, bij retourneren of annulering van de bestelling worden deze kosten van uw shop credit tegoed afgeboekt.

Art. 7 – Eigendomsvoorbehoud

1.            Na volledige betaling is het product eigendom van de klant

Art. 8 – Garantie en aansprakelijkheid

1.            Onze webshop garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

2.            Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

3.            Wij zijn nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van ons. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving door defect of het optimaal werken van apparatuur.

4.            Indien wij , om welke reden dan ook, gehouden zijn enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

5.            Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: De Koper is gehouden onze webwinkel te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen onze webwinkel mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen. De Koper is verplicht het product aan onze shop te retourneren op eigen kosten om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplichten wij onszelf tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.

•             indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van ons of de fabrikant zijn verricht; – indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;

•             indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

•             indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

•             Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

Op de meeste apparaten zit een standaard garantie van 12 maanden. Deze garantie is enkel van toepassing op het apparaat (device). Alle losse onderdelen(spare parts) aan uw machine vallen niet onder de standaard garantie. U moet hierbij denken aan voetpedalen, laser armen en handstukken van uw apparatuur. Deze vallen buiten de standaard garantie.

Een aantal van onze machines worden in een bescherm kist geleverd, het kan zijn dat de kist beschadigd raakt bij het transport. De kist dient om de machine te beschermen, beschadigingen aan de kist of verpakking vallen niet onder de garantie van de machine. De kist is immers om het apparatuur te beschermen, de kist mag u na levering zelf houden of weggooien. De kist is een extra gratis service van ons om het apparatuur zo veilig mogelijk naar u te vervoeren.

Art. 9 – Overmacht

1.            In geval van overmacht is onze webwinkel niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

2.            Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

3. Vervangend apparatuur: In sommige gevallen hebben wij vervangend apparatuur beschikbaar voor als u machine bijvoorbeeld een defect, storing vertoont of groot onderhoud nodig heeft. Wij hebben al vanaf €50,- per dag vervangende machines beschikbaar. (exclusief borg, lever & montage kosten). Mocht u gebruik maken van het tijdelijke apparatuur verhuur, bent u zelf verantwoordelijk voor dit apparatuur. Bij het ophalen van het leen apparatuur wordt er bekeken of er geen defecten of beschadigingen zijn aan het leen apparatuur. Mocht dit wel het geval zijn, bent u zelf verantwoordelijk voor de eventuele vervang of reparatie kosten. Dit verrekenen wij eventueel met de betaalde borg of facturen wij achteraf. Bij aanvraag van het huur apparatuur tekent u vooraf een tijdelijke huur overeenkomst.

Art. 10 – Intellectuele eigendom

1.            De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij onze professionals , toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Art. 11 – Persoonsgegevens

1.            Wij zullen de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Wij nemen daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Art. 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.            Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Art. 13 – Links

1.            De site van ons kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites hebben wij geen invloed en zijn daarvoor niet verantwoordelijk.

Art. 14 – Uw rechten

1.            U kunt altijd aan ons vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan ons vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die wij zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u ons hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.

Met het tekenen voor akkoord van de door ons verstuurde offerte aan uw bedrijf of het aanschaffen van een product in onze webshop ga je automatisch akkoord met al onze Algemene voorwaarden.

error: Content is protected !!